Smålom Smålom Smålom Smålom
Smålom Storlom Smådopping Smådopping
Skäggdopping Skäggdopping Skäggdopping Svarthakedopping
Storskarv Storskarv Storskarv Storskarv
Storskarv Storskarv Storskarv Storskarv
Storskarv Storskarv Storskarv Storskarv
Storskarv Rosaryggad pelikan Gråhäger Gråhäger
Gråhäger Knölsvan Knölsvan Knölsvan
Knölsvan Knölsvan Knölsvan Sångsvan
Sångsvan Sångsvan Sångsvan Sångsvan
Sångsvan Sångsvan Sångsvan Sångsvan
Sädgås Grågås Grågås Grågås
Grågås Prutgås Vitkindad gås Vitkindad gås
Vitkindad gås Kanadagås Kanadagås Gravand
Gravand Gravand Bläsand Gräsand
Gräsand Gräsand Gräsand Gräsand
Gräsand Skedand Vigg Bergand
Bergand Ejder Ejder Ejder
Alfågel Alfågel Alfågel Knipa
Knipa Knipa Knipa Salskrake
Salskrake Storskrake Storskrake Mandarinand
Svart svan Anka Fiskgjuse Fiskgjuse
Fiskgjuse Fiskgjuse Fiskgjuse Glada
Glada Glada Havsörn Havsörn
Havsörn Brun kärrhök Brun kärrhök Sparvhök
Sparvhök Sparvhök Duvhök Duvhök
Duvhök Ormvråk Ormvråk Ormvråk
Örnvråk Örnvråk Örnvråk Fjällvråk
Kungsörn Kungsörn Tornfalk Tornfalk
Stenfalk Lärkfalk Lärkfalk Lärkfalk
Lärkfalk Lärkfalk Tjäder Rapphöna
Rapphöna Fasan Fasan Trana
Trana Trana Trana Rörhöna
Rörhöna Sothöna Strandskata Strandskata
Skärfläcka Skärfläcka Skärfläcka Tofsvipa
Ljungpipare Ljungpipare Större strandpipare Större strandpipare
Mindre strandpipare Rödspov Myrspov Storspov
Svartsnäppa Svartsnäppa Rödbena Rödbena
Gluttsnäppa Gluttsnäppa Grönbena Grönbena
Grönbena Tereksnäppa Tereksnäppa Drillsnäppa
Roskarl Roskarl Sandlöpare Sandlöpare
Spovsnäppa Spovsnäppa Kärrsnäppa Kärrsnäppa
Kärrsnäppa Smalnäbbad simsnäppa Kustlabb Kustlabb
Kustlabb Kustlabb Fiskmås Fiskmås
Gråtrut Gråtrut Silltrut Skrattmås
Skrattmås Skrattmås Skrattmås Kentsk tärna
Kentsk tärna Kentsk tärna Fisktärna Silvertärna
Silvertärna Silvertärna Silvertärna Silvertärna
Silvertärna Småtärna Småtärna Ringduva
Turkduva Turkduva Berguv Kattuggla
Kattuggla Kattuggla Kattuggla Kattuggla
Tornseglare Tornseglare Tornseglare Göktyta
Göktyta Mindre hackspett Mindre hackspett Större hackspett
Större hackspett Tretåig hackspett Tretåig hackspett Gröngöling
Gråspett