Projekt Sjölundamaden.

Text: Hans Wilhelmsson och Seppo Leppälampi


Sjölundamaden från luften - Copyright © Lars Anmark.

Sjölundamaden - Riksintresse

Det finns ett mycket stort intresse från naturvården – Arboga fågelklubb, Västmanlands ornitologiska förening, Sveriges ornitologiska förening, Svenska naturskyddsföreningen i Arboga – samt Arboga kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län, att utveckla och behålla det rika fågellivet vid Sjölundamaden. Detta bör dock ske i nära samarbete med markägare och övriga intressenter.

Sjölundamaden – en rik våtmark i Arboga kommun

Sjölundamaden, som ligger 8 km. söder om Arboga, är ett mycket intressant våtmarksområde som blivit alltmer uppmärksammat för sitt rika fågelliv. Både som häcknings- och rastlokal är maden betydande och området, som utgör innersta delen av Frösshammarsviken i norra Hjälmaren, har ett strategiskt läge i den mellansvenska flyttningskorridoren.


Copyright © Lars Karlsson.

I omgivningarna finns en variationsrik natur med öppet vatten, odlad och betad mark, hagar, buskmarker samt löv- och barrskogar där maden är sista resten av öppen strandäng i Frösshammarsvikens stora vassområden.


Copyright © Hans Hempel.

Själva våtmarken är sedan 1958 ett invallat område på ca 40 ha - med omgivande strandängar ca 75 ha. Maden har dock olika år omväxlande varit översvämmad / torrlagd och bete och slåtter har förekommit de flesta år. Tack vare dessa omständigheter har maden klarat sig från att växa igen med bladvass och under översvämningsår har fågellivet varit mycket rikt.


Copyright © Hans Hempel.

Redan på 70-talet uppmärksammades fågellivet de år då maden var översvämmad.

Sedan 1996 ligger nu maden permanent under vatten utan några större vattenståndsvariationer och strandzonen hävdas inte längre. Konsekvenserna av detta har för fågellivet visat sig de senaste åren genom att antalet häckande änder och doppingar drastiskt minskat. Även rastande änder har minskat starkt.


Copyright © Hans Hempel.

För att få tillbaka det rika fågelliv som fanns de närmaste åren efter 1996 har Arboga fågelklubb under flera år arbetat för att få till stånd någon form av restaurering och skötsel av området.
År 1996 startade fågelklubben Projekt Sjölundamaden och en hel del åtgärder har genomförts under åren, mycket tack vare ekonomiska bidrag från Arboga kommun och markägarens positiva inställning.


Copyright © Hans Hempel.

I och med Länsstyrelsens vilja att satsa på Sjölundamadens restaurering med pengar från det statliga stödet till lokala naturvårdsobjekt, blev Arboga kommun intresserad av att stödja och delta i projektet och ser nu en möjlighet att få ett unikt nuturvårdsobjekt till kommunen.

Under år 2005 utarbetade Stefan Thorssell – WWF och Arboga fågelklubb en förstudie som beskriver Sjölundamadens förutsättningar att restaureras till en exklusiv våtmark och som skall utgöra underlag för kommande beslut hos länsstyrelse och kommun.
En viktig del i projektet är också att maden och dess fågelliv blir lättillgängligt för allmänheten med parkeringsplats, informationstavlor, strövstig och utsiktsplattform.
Förstudien presenterades för Arboga kommun i dec 2005 och jan 2006 och fick ett mycket positivt gensvar.

Ny vändning i Sjölundaprojektet

Trots att alla parter – markägare, kommun, länsstyrelse och fågelklubb – sedan ett år tillbaka drivit projektet med en gemensam inriktning där alla var överens om restaureringen av Sjölundamaden, föll projektet i sista stund på grund av att det inte gick att få till ett långsiktigt avtal. Ett avtal var en förutsättning för att länsstyrelsen och kommunen skulle gå in med pengar i projektet.
Detta innebär en oväntad vändning och en stor förlust för naturvården, sett även i ett större perspektiv.
Fortsättningsvis kommer länsstyrelsen att lobba för nya statliga pengar till lokala naturvårdsobjekt med förhoppningen att ett nytt positivt läge kommer att uppstå vid Sjölundamaden i framtiden.
Under tiden har fågelklubben möjlighet att söka tillfälliga ekonomiska bidrag från bl.a. kommunen till mindre skötselåtgärder.

Fågellivet vid Sjölundamaden

De närmaste åren efter 1995 hade maden ett mycket rikt fågelliv med häckande eller under häckningstid observerade våtmarksarter som; 1-2 par svarthakedopping, 1-2 par snatterand, 3-4 par skedand, 3-4 par årta och 4-5 par brunand. Även antalet rastande våtmarksfåglar nådde imponerande summor med flockar på över 1000 ex kricka på våren och upp till 164 ex brunand på hösten.


Brun kärrhök. - Copyright © Hans Hempel.

Av de senaste årens häckande eller under häckningstid observerade fågelarterna kan nämnas; rördrom 2 par, sångsvan 1-2 par, grågås 10-25 kullar, kricka 3-5 par, gräsand 3-5 par, bläsand ngt par, snatterand ngt par, skedand ngt par, årta ngt par, brunand ngt par, bivråk i omgivningen, brun kärrhök 2-3 par, lärkfalk 1-2 par, vattenrall något par, småfläckig sumphöna vissa år, rörhöna vissa år, trana 1-2 par, tofsvipa 5-10 par, mindre hackspett 1-2 par, trastsångare 2-3 par och skäggmes vissa år.


Grönbena. - Copyright © Hans Hempel.

Större flockar av rastande våtmarksfåglar ses årligen, här några exempel med högsta noteringar från 1993 till 2005; grågås 1000 ex höst -00, kricka minst 1000 ex vår -96, gräsand 500 ex vår -00, bläsand 70 ex höst -02, brunand 164 ex höst -97, vigg 50 ex vår -98, knipa 50 ex vår -98, mosnäppa 10 ex vår -05, brushane 50 ex höst -93, svartsnäppa 32 ex vår -00, gluttsnäppa 20 ex höst -93, skogssnäppa 15 ex höst -93, grönbena 170 ex v år -96 och skrattmås 400 ex vår -97.


Svartsnäppa. - Copyright © Hans Hempel.

I mindre antal rastar under sträcktider, framför allt vårsträcket, också årligen eller så gott som årligen; smådopping, svarthakedopping, bläsgås, vitkindad gås, stjärtand, salskrake, mindre strandpipare, större strandpipare, småsnäppa, spovsnäppa, kärrsnäppa, småspov, storspov, rödbena, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, silvertärna och svarttärna.

Varje år under vår och sommar ses en eller flera havsörnar nästan dagligen sitta och spana över maden.
Under våren brukar större ansamlingar av tornseglare observeras, 500 ex -00, ofta tillsammans med stora antal back- ladu- och hussvalor.
Flera hundra ruggande grågäss, 700 ex -06, uppehåller sig varje år vid maden i juni-juli och vissa år har översomrande sädgäss och salskrake observerats.

För området ovanliga fågelarter dyker upp då och då och arter som noterats i ett eller några ex. vid maden sedan 1996 är; gråhakedopping, mindre sångsvan, spetsbergsgås, stripgås, gravand, bergand, sjöorre, glada, ängshök, kungsörn, aftonfalk, pilgrimsfalk, mindre sumphöna 3ggr, strandskata, kustpipare, kustsnäppa, sandlöpare, myrsnäppa, dvärgbeckasin, dubbelbeckasin, rödspov, myrspov, dammsnäppa 2ggr, skräntärna, jorduggla, blåhake, flodsångare, kärrsångare, sommargylling och videsparv.

Totalt har 193 fågelarter observerats vid Sjölundamaden, varav 21 är rödlistade.


Buskskvätta. - Copyright © Hans Hempel.


Lärkfalk. - Copyright © Hans Hempel.


Rödbena. - Copyright © Hans Hempel.


Gulärla. - Copyright © Hans Hempel.

Röjning vid maden vintern jan -09. - Copyright © Seppo Leppälampi.